SŁOWNIK INWESTORA

Adaptacja projektu

Dostosowanie przez projektanta adaptującego rozwiązań przyjętych przez twórców projektu gotowego do warunków naturalnych, istniejącej na działce Inwestora
Obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania sprawdzenie obliczeń i rozwiązań w opracowaniach branżowych projektu gotowego.

Decyzja o warunkach zabudowy

Ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych

Dziennik budowy

Dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Należy założyć dziennik przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Mapa do celów projektowych

Opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego

Pozwolenie na budowę

Dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej pozwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

Projekt budowlany

Opracowanie na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Szczegółowy zakres projektu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)