Wznowienie granic działki przez geodetę

utworzone przez: MM Studio | 4 sierpnia 2016 | | 0 komentarzy

Wznowienie granic działki

W trakcie prac przygotowywaczach poprzedzających inwestycję budowy domu, może pojawić się sytuacja, że na działce której jesteśmy właścicielem nie ma ( zaginęły lub uległy uszkodzeniu ) znaki geodezyjne wyznaczające granice naszej nieruchomości. Wówczas możemy posłużyć się procedurą wznowienia granic. Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego
orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej
oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic analizuje się znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli brak jest danych, o których mowa powyżej, lub są one sprzeczne albo niewystarczające  , ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody – i taki stan uznaje się za prawny, bowiem ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości

Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia wznowienia granic są

  1. posiadanie przez geodetę wykonującego wznowienie uprawnień zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu
  2. zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGK),
  3.  posiadanie stosownej, wiarygodnej dokumentacji opisującej w sposób jednoznaczny położenie granic nieruchomości (granice nieruchomości wyznaczone uprzednio w różnych procesach geodezyjno-prawnych), ze współrzędnymi punktów granicznych,
  4. istnienie pierwotnej osnowy geodezyjnej, od której będzie można powtórnie wyznaczyć położenie punktów granicznych

O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne . Wezwania stron do stawienia się na gruncie doręcza się stronom w terminie, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W wezwaniach należy poinformować zainteresowane strony o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie, bowiem z art. 32 ust. 39 nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 410, w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

W wezwaniu geodeta wskazuje:

  • nazwę i adres organu wzywającego (organu z upoważnienia którego działa geodeta)
  •  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer uprawnień zawodowych geodety upoważnionego do przeprowadzenia czynności technicznych
  •  imię i nazwisko wzywanego
  •  wskazanie w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostaje wezwany
  • dokładny termin spotkania
  •  skutki niestawiennictwa. Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół. Geodeta dokonujący wznowienia punktów granicznych sporządza go zatem na formularzu protokołu granicznego, stosowanym w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy