Wznowienie granic działki przez geodetę

Wznowienie granic działki

W trakcie prac przygotowywaczach poprzedzających inwestycję budowy domu, może pojawić się sytuacja, że na działce której jesteśmy właścicielem nie ma ( zaginęły lub uległy uszkodzeniu ) znaki geodezyjne wyznaczające granice naszej nieruchomości. Wówczas możemy posłużyć się procedurą wznowienia granic. Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego
orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej
oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic analizuje się znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli brak jest danych, o których mowa powyżej, lub są one sprzeczne albo niewystarczające  , ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody – i taki stan uznaje się za prawny, bowiem ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Zasady techniczne wznowienia granic nieruchomości

Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia wznowienia granic są

 1. posiadanie przez geodetę wykonującego wznowienie uprawnień zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu
 2. zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGK),
 3.  posiadanie stosownej, wiarygodnej dokumentacji opisującej w sposób jednoznaczny położenie granic nieruchomości (granice nieruchomości wyznaczone uprzednio w różnych procesach geodezyjno-prawnych), ze współrzędnymi punktów granicznych,
 4. istnienie pierwotnej osnowy geodezyjnej, od której będzie można powtórnie wyznaczyć położenie punktów granicznych

O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne . Wezwania stron do stawienia się na gruncie doręcza się stronom w terminie, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W wezwaniach należy poinformować zainteresowane strony o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie, bowiem z art. 32 ust. 39 nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 410, w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

W wezwaniu geodeta wskazuje:

 • nazwę i adres organu wzywającego (organu z upoważnienia którego działa geodeta)
 •  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer uprawnień zawodowych geodety upoważnionego do przeprowadzenia czynności technicznych
 •  imię i nazwisko wzywanego
 •  wskazanie w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostaje wezwany
 • dokładny termin spotkania
 •  skutki niestawiennictwa. Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół. Geodeta dokonujący wznowienia punktów granicznych sporządza go zatem na formularzu protokołu granicznego, stosowanym w postępowaniu rozgraniczeniowym.

Strop żelbetowy monolityczny czy strop gęstożebrowy?

Wielokrotnie w trakcie realizacji projektu Inwestorzy stoją przed wyborem technologii wykonania stropu. W poniższym artykule postaram się zestawić w skrócie najważniejsze cechy oraz wady i zalety najbardziej popularnych technologii tj. stropu gęsto-żebrowego i monolitycznego:

Strop żelbetowy gęsto-żebrowy (Teriva):

Stropy takie posiadają gęsto rozmieszczone żebra układane z prefabrykowanych belek na ścianach nośnych budynku. Przestrzeń pomiędzy żebrami wypełnia się pustakami stropowymi. Na ułożonym stropie wykonuje się warstwę nad-betonu ok 5 cm. Rozpiętości stropów gęsto-żebrowych waha się w granicach 1.2-7.8 m. Jeżeli rozpiętość przekracza 4,5 m stosuje się poprzeczne żebra rozdzielcze. Stemplowanie stropu powinno pozostać przynajmniej 30 dni aż beton osiągnie właściwą wytrzymałość. Obciążenie stropów gęsto żebrowych wynosi do 150 kg/m2. Najczęściej stosowanym stropem w budynkach jednorodzinnych jest strop Teriva. Posiada on żebra z belek kratownicowych zamawianej w długości dowolnej ( zgodnie z dokumentacją projektową) Pustaki wykonane są z keramzytobetonu lub betonu komórkowego. Na rynku są dostępne ( w zależności od uwarunkowań projektowych) następujące odmiany: Teriva I, Teriva I bis, Teriva II, Teriva III, Teriva Nova.

Zalety stropów gęsto-żebrowych:

 • Niższa cena niż monolityczny
 • Możliwość montażu ręcznego i łatwość wykonania takiego stropu, gdyż można zamówić belki i pustaki stropowe na gotowy wymiar i układać z przygotowanym wcześniej u producenta zbrojeniem.
 • Możliwość montażu stropu przez dwu, lub trzyosobową ekipę
 • Nie ma konieczności deskowania
 • Możliwość prowadzenia  przewodów elektrycznych w otworach pustaków stropowych.

Wady  stropów gęsto-żebrowych:

 • ryzyko „klawiszowania” stropu
 • ryzyko ugięcia się stropu i powstawiania spękań wzdłużnych wzdłuż żeber rozdzielczych ( w przypadku nieprawidłowego wykonania)
 • niski poziom izolacyjności akustycznej
 • znaczna grubość stropu na poziomie 40-60 cm
 • niższe dopuszczalne obciążenie od stropów monolitycznych

strop-teriva

Strop Teriva

Strop żelbetowy monolityczny:

Strop monolityczny wykonywany jest bezpośrednio na budowie na podstawie konkretnego projektu. W zależności od przewidywanych obciążeń projektuje się zbrojenie jedno-dwu kierunkowe lub krzyżowe. Najczęściej wykonuje się stropy jako płyty monolityczne zbrojone siatkami dwukierunkowymi zbrojone górą i dołem. Nośnośc stropu waha się w przedziale od 150- 300 kg/m2.

Zalety stropów monolitycznych:

 • lepsze parametry konstrukcyjne i wyższe wartości obciążenia do stropów gęsto-żebrowych
 • wyższa trwałość
 • swobodna możliwość przestawiania ścianek działowych, a przy płycie krzyżowo zbrojonej gorą i dołem o gr. 18-20 możliwość bezpośredniego stawiania więźby dachowej
 • brak klawiszowania
 • wysoka izolacyjność akustyczna
 • możliwość dowolnego kształtowania obrysu płyty
 • gładka powierzchnia od spodu ułatwiająca tynkowanie

Wady stropów monolitycznych:

 • wyższy koszt o ok 40-50 % niż stropu gęsto żebrowego
 • wyższe wymagania dotyczące jakości wykonania robot ( beton z wytwórni, wykwalifikowani zbrojarze)
 • konieczności wykonania szalunków

strop-mono

Zaszalowany strop monolityczny przygotowany do zalania.

Podsumowując, wybór technologii wykonania stropu zależy od rodzaju konstrukcji, wymagań i możliwości finansowych Inwestora. W każdym wypadku wymagana jest wykonana przez uprawnionego projektanta dokumentacja projektowa i wykonywanie prac w ścisłej zgodności z dokumentacją. W przypadku adaptacji projektów typowych istnieje możliwość przeprojektowania stropu z gęsto żebrowego na monolityczny i odwrotnie.

Dom energooszczędny dofinansowanie

Poniżej przedstawiamy wytyczne programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wsparcia finansowego dla osób budujących dom energooszczędny

Program:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
 • niższych kosztów eksploatacji budynku,
 • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Wysokość dofinansowania:

• w przypadku domów jednorodzinnych:

a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej odrębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)

 

Warunki dofinansowania:

1) Dopłaty do kredytów na realizacje przedsięwzięć udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW.

2) Kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji.

3) Wypłata kredytu na realizację przedsięwzięcia następuje zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi w banku dla kredytów na budowę lub zakup domów i mieszkań oraz umową o współpracy zawartą przez NFOŚiGW z bankami.

4) Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem.

5) Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami.

6) Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

7) Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW.

8) Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego, określonego w ust. 7.2.

9) Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym ze środków NFOŚiGW dofinansowaniem przedsięwzięcia.

10) Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu.

11) Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.

 Beneficjenci:

1) osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: a) prawo własności (w tym współwłasność); b) użytkowanie wieczyste;

2) osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. Uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz praw, o których mowa  musi wynikać z:

a) umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego 4 własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

c) umowy, o której mowa w art. 9 ustawy prawo o własności lokali, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta.

Rodzaje przedsięwzięć:

1) budowa domu jednorodzinnego;

2) zakup nowego domu jednorodzinnego;

3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedsięwzięcie musi spełniać standard energetyczny NF40 LUB NF15. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć:

1. Złożenie w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW, kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego programu, wniosku o udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu na obowiązującym formularzu NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt na obowiązującym formularzu banku.

2. Przyznanie wnioskodawcy przez bank kredytu z dotacją na realizację przedsięwzięcia

3. Spełnienie określonych przez NFOŚiGW wymagań dotyczących standardów energetycznych NF40 LUB NF15

 Koszty kwalifikowane:

Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

3) zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej. Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie. Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości.

Procedura wyboru przedsięwzięć:

1. Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez bank w trybie ciągłym, według kolejności wpływu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy NFOŚiGW z bankiem.

2. Wraz z wnioskiem o dotację składane są:

1) dla przedsięwzięć

a) projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku obliczoną na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt. 3, z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust.10.10, podpisaną przez projektanta budynku;

b) potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu w sposób wskazany przez NFOŚiGW, zgodnie z ust. 10.10;

c) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;

d) dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.

2) dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3):

e) charakterystyka energetyczna budynku obliczona na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 6 pkt.3, z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust.10.10, podpisana przez projektanta budynku;

a) potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu w sposób wskazany przez NFOŚiGW, zgodnie z ust. 10.10.

b) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;

c) dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na rzecz beneficjenta praw, o których mowa w ust. 7.4 pkt. 2).

3. Dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3), potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany domu jednorodzinnego/budynku wielorodzinnego wymagań programu uzyskuje deweloper. Wykaz projektów budowlanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt. 2) i 3), spełniających wymagania programu, zostanie podany do publicznej wiadomości na podstawie informacji przekazanych przez dewelopera

4. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wykonania przedsięwzięcia:

a) budowa domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego zgodnie z projektem budowlanym spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 10.10, poprzez zawarcie stosownej umowy w szczególności z wykonawcą robót budowlanych, kierownikiem budowy lub innym podmiotem odpowiedzialnym za roboty budowlane

 b) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zgodnie z projektem budowlanym spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 10.10, poprzez zawarcie stosownych zapisów w umowie z deweloperem lub dodanie do łączącej strony umowy klauzuli w przedmiotowym zakresie. Umowa, o której mowa w lit. a) i b) lub umowa zawierająca klauzulę, o której mowa w lit. b), powinna być złożona w banku nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej.

5. Po podpisaniu umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy banku z NFOŚiGW i zrealizowaniu przedsięwzięcia, beneficjent występuje do banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie:

1) dokumentu potwierdzającego końcowy odbiór przedsięwzięcia;

2) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wykonane z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust.10.10, wystawionego przez uprawnione osoby, o których mowa w art. 5 ust. 8 Ustawy Prawo budowlane; 

3) prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub przyjętego (poświadczonego) przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z oświadczeniem beneficjenta, że organ ten nie zgłosił sprzeciwu w ustawowym terminie;

4) wypisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności beneficjenta do domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego albo kopii aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności do jednej z wymienionych nieruchomości albo kopii złożonego wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z dowodem i oświadczeniem o jego złożeniu;

5) potwierdzenia spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu w sposób wskazany przez NFOŚiGW, zgodnie z ust. 10.10.

6. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

7. Efekty rzeczowe i ekologiczne, osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć są ewidencjonowane przez NFOŚiGW, na podstawie informacji przekazywanych przez banki. Jako efekt ekologiczny uznaje się oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku wybudowania budynku w jednym ze standardów energetycznych NF40 LUB NF 5. Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest wskaźnik EUco.

8. Kontrolę wykorzystania środków z kredytu z dotacją na realizację przedsięwzięcia, w tym nadzór nad weryfikacją projektu budowlanego i potwierdzeniem osiągnięcia standardu energetycznego, przeprowadza bank.

9. Wybrane przedsięwzięcia będą podlegać badaniu powykonawczemu w zakresie osiągnięcia standardu energetycznego przeprowadzonemu przez audytora wskazanego przez NFOŚiGW.

10. Realizacja przedsięwzięć w ramach niniejszego programu odbywa się na podstawie wytycznych NFOŚiGW dotyczących:

1) minimalnych wymagań technicznych dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych spełniających wymagania programu

2) sposobu potwierdzenia spełnienia przez projekt budowlany przedsięwzięcia wymagań programu;

3) sposobu potwierdzenia spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu;

4) wymagań w zakresie zapewnienia jakości robót budowlanych i procesu budowlanego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.nfosigw.gov.pl

 

Clas-A-housemoney

 

Nowe prawo budowlane wchodzi w życie 28 czerwca.
Najważniejszą zmianą dla prywatnego inwestora jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla budynku jednorodzinnego.
Dotyczy to jednak tylko budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania (określany przez projektanta) mieści się w całości w granicy działki inwestora Jeśli budynek projektowany jest na kilku działkach, to obszar oddziaływania musi ograniczać się do powierzchni wszystkich tych działek.
Konieczne jest bowiem sporządzenie projektu budowlanego domku, przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Do wniosku o zgłoszenie należy załączyć cztery egzemplarze projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kolejną zmianą jest brak konieczności uzyskania od gestorów sieci zapewniania o dostępie do mediów .
Wprowadzone zmiany w zakresie budynków jednorodzinnych umożliwią teoretycznie skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie .
Projektant będzie miał mimo wszystko większy zakres prac, poszerzony o dokładne określenie obszaru oddziaływania inwestycji- (w nowych przepisach nie ma określonego jasno sposobu wyznaczania takiego obszaru), forma projektu budowlanego nie ulegnie zmianie i będzie musiała zawierać wszystkie opracowania tak jak do tej pory.
W przypadku gdy obszar oddziaływania obejmie sąsiednie działki pozwolenie na budowę będzie wydawane w trybie dotychczasowym.

Według informacji przekazanej przez prezes Funduszu Małgorzatę Skucha NFOŚiGW chce w tym roku uruchomić program termomodernizacyjny skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych planujących wykonanie ocieplenia (termomodernizacji)
Przewidywane wsparcie to około 300 mln złotych.

W chwili obecnej z premii termomodernizacyjnej w niewielkim stopniu korzystają właściciele domów jednorodzinnych, głównymi beneficjentami są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

O premię termomodernizacyjną wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogą się ubiegać m.in. inwestorzy, osoby fizyczne, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, w tym budynków użyteczności publicznej należących do samorządów. Premia przysługuje w przypadku realizacji inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia energii lub kosztów pozyskania ciepła czy np. zamianę źródeł energii na odnawialne.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Fundusz chce stworzyć atrakcyjny, łatwo dostępny program przeznaczony dla osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych.

Prezes Funduszu podała że NFOŚiGW planuje w tym roku uruchomić program termomodernizacyjny „Ryś”. Budżet pilotażowego programu będzie wynikiem prowadzonych obecnie analiz i możliwości finansowych Funduszu, szacuje się, że będzie to min. 300 mln zł.

Prezes oceniła, że sam Fundusz nie dałby rady sprawnie i efektywnie obsłużyć osób fizycznych z całej Polski, dlatego pośrednikami w tym programie mogłyby być banki, a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poinformowała, że wspólnie z WFOŚiGW prowadzony jest projekt mający na celu przeszkolenie kadr,aby lepiej mogły doradzać samorządom, podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w doborze finansowania i przygotowania inwestycji związanych w szczególności z efektywnością energetyczną i likwidacją niskiej emisji.

Nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. Nowelizacja „zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym” – cytat ze strony Prezydenta RP
Prezydent podpisał nowelizację 16 marca.
Przewidywane jest ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć, uelastycznienie procedur
Nowelizacja rozszerza katalog obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak do tej pory – uzyskanie pozwolenia na budowę.
Zgłoszeniu podlegać będą min: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.
Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt. 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

W dniu 16 stycznia 2015 posłowie przyjęli nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu. Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże wolnostojące i ganki do 35 m2, parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m2, szamba do 10 m3., baseny i oczka wodne do 50 m2 (dotychczas do 30 m2). Ponadto zgodnie z nowelizacją zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.
(informacja ze strony www.sejm.gov.pl)

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ( w skrócie: świadectwo energetyczne)

Po zakończeniu budowy przed oddaniem budynku do użytkowania wymagane jest sporządzenie tzw świadectwa energetycznego.

Świadectwo takie opisuje wartość  zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ( w skrócie EP) i energię końcową ( w  skrócie EK) w skali roku. Energia pierwotna uwzględnia straty powstałe przy jej produkcji i przesyłaniu. Jednostką wyliczeń jest kWh/m²/rok. Świadectwo takie ważne jest przez 10 lat.

Osoby uprawnione do wykonywania świadectw zgodnie z obowiązującą ustawą:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. ukończyła co najmniej studia magisterskie

albo inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

4. osiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jakie obiekty  potrzebują sporządzenia świadectwa energetycznego:

-Mieszkanie

-Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową

-Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.

-Budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 . W takich obiektach świadectwo powinno być umieszczone przy głównym wejściu.

-Budynek po wykonanej  modernizacji przez którą zmieniła się charakterystyka cieplna budynku

Obiekty przy których nie jest wymagane świadectwo energetyczne:

-Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Budynki kultu religijnego

-Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

-Budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej

-Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok

-Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000888+2014%2410%2403&min=1

 

 

Często inwestorzy zadają pytanie o sens instalowania rekuperacji w domach jednorodzinnych.

Uważam osobiście, że jest jak najbardziej sensowne instalowanie rekuperatora.

Poniżej przedstawiam główne zalety tego rozwiązania:

 • Lepszy komfort, lepsze samopoczucie, lepszy sen zdrowszy sen (obniżenie zawartości CO2 w powietrzu)
 • Pozbycie się przeciągów (nie ma potrzeby wietrzenia).
 • Budynek z wentylacją mechaniczną jest przewietrzany w każdych warunkach (niezależnie od temperatury na zewnątrz i wiatru).
 • Nawiewane powietrze jest filtrowane (mniej alergenów, pyłków i kurzu w powietrzu).,
 • Świeże powietrze w sypialniach i pokojach dzieci przez całą dobę  bez otwierania okien, bez wychładzania pokoju.
 • Niższe koszty ogrzewania domu (nawet o 50%).
 • Możliwość zmniejszenia rozmiarów grzejników i mocy systemu grzewczego
 • Budynek jest energooszczędny (lepszy współczynnik energooszczędności w świadectwie energetycznym).
 • Możliwość rezygnacji z budowy wszystkich lub części kominów do wentylacji grawitacyjnej.
 • Możliwość rezygnacji z droższych okien z nawiewnikami i mikrowentylacją.
 • Zapewnienie stałego napływu świeżego powietrza
 • Obniżenie zawartości wilgoci zapobieganie rozwojowi pleśni, grzybów na ścianach.
 • Brak zaparowanych okien i luster
 • Rekuperacja zapewnia aktywne przewietrzenie domu
 • Brak komarów, much i innych insektów oraz zdecydowanie mniej kurzu w domu.
 • Ciągły dostęp do świeżego powietrza (również zimą) bez wychładzania domu.
 • Nie ma konieczności wietrzenia mieszkania.

Oczywiscie warunkiem dobrego działania rekuperacji jest dobór odpowiedniej firmy zapewniającej profesjonalne wykonanie systemu rekuperacji.

Podczas planowania inwestycji budowy domu lub innego budynku, należy sprawdzić czy nasza działka nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Taki obowiązek powstaje w sytuacji kiedy nasza działka jest wpisana w ewidencji gruntów jako rolna. Jeżeli tak jest, to także w wypisie zawarta jest informacja na temat klasy gruntu. W Polsce obowiązują następujące klasy gruntów:

Klasa I – gleby orne najlepsze

Klasa II – gleby orne bardzo dobre

Klasa III a – gleby orne dobre

Klasa III b – gleby orne średnio dobre

Klasa IV a – gleby orne średniej jakości, lepsze

Klasa IV b – gleby orne średniej jakości, gorsze

Klasa V – gleby orne słabe

Klasa VI – gleby orne najsłabsze

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej składa się w wydziale rolnictwa i środowiska i gospodarki starostwa powiatowego właściwego dla danego położenia naszej działki.

do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy

-wypis z rejestru gruntów z  kopią  mapy ewidencyjnej

-dokument potwierdzający własność działki

-kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania wraz z  zaznaczonym terenem przeznaczonym do  wyłączenia z produkcji rolnej

Wyłączeniu podlega zazwyczaj część działki, która przeznaczona jest do trwałej zabudowy

Wysokość opłaty za odrolnienie gruntów składa się z: należności i opłaty rocznej. Opłaty te określane są w decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Wysokość opłat reguluje art. 12-12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

Z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych zwolnione są osoby, które przeznaczą:

-do 0,05 ha – na budynek jednorodzinny;

-do 0,02 ha – na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Obowiązek wniesienia opłat powstaje w dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od chwili, w której decyzja o wyłączeniu stała się ostateczna. Opłatę roczną za dany rok wnosi się natomiast w terminie do 30 czerwca tego roku