Słownik inwestora

Adaptacja projektu

Dostosowanie przez projektanta adaptującego rozwiązań przyjętych przez twórców projektu gotowego do warunków naturalnych, istniejącej na działce Inwestora. Obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania, sprawdzenie obliczeń i rozwiązań w opracowaniach branżowych projektu gotowego.

Decyzja o warunkach zabudowy

Ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych .

Dziennik budowy

Dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Należy założyć dziennik przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Mapa do celów projektowych

Opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Pozwolenie na budowę

Dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej pozwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Projekt budowlany

Opracowanie, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Szczegółowy zakres projektu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

Projekt koncepcyjny wnętrz

Projekt koncepcyjny wnętrz to wstępny plan lub wizja aranżacji przestrzeni wewnętrznej, którego celem jest określenie ogólnego kierunku projektu, stylu, atmosfery i funkcjonalności danego wnętrza. Projekt koncepcyjny jest pierwszym etapem procesu projektowania wnętrz i stanowi podstawę dla dalszych prac projektowych.

Główne elementy projektu koncepcyjnego wnętrz to:

 1. Styl i Atmosfera: Określenie ogólnego stylu, w jakim ma być urządzone wnętrze. Może to być minimalistyczne, klasyczne, nowoczesne, rustykalne, industrialne itp. Określenie pożądanej atmosfery, czy ma to być przytulne, eleganckie, energiczne czy spokojne miejsce.
 2. Kolorystyka: Wybór palety kolorów, które będą dominować w przestrzeni. Kolory mają ogromny wpływ na odbiór wnętrza i mogą wpływać na nastrój oraz wrażenie przestrzeni.
 3. Funkcjonalność: Określenie, jakie cele ma spełniać dane wnętrze i jakie funkcje mają w nim występować. To obejmuje wybór mebli, układ pomieszczeń, strefy funkcjonalne, a także uwzględnienie ergonomii i wygody.
 4. Materiały i Wykończenia: Wybór materiałów, z jakich zostaną wykonane podłogi, ściany, sufity, a także wykończenia takie jak tapety, farby, kafelki czy drewno. Materiały wpływają zarówno na estetykę, jak i trwałość wnętrza.
 5. Oświetlenie: Projektowanie oświetlenia, które może obejmować zarówno funkcjonalne źródła światła, jak i dekoracyjne elementy oświetleniowe. Odpowiednie oświetlenie ma duże znaczenie dla wrażenia przestrzeni.
 6. Elementy dekoracyjne: Wybór dodatków, takich jak obrazy, zasłony, dywany, rośliny doniczkowe i inne elementy dekoracyjne, które uzupełnią charakter wnętrza.
 7. Przepływ i układ przestrzeni: Określenie, jakie pomieszczenia i strefy funkcjonalne mają być umieszczone w przestrzeni oraz jakie połączenia między nimi mają istnieć, aby uzyskać logiczny i efektywny układ.
 8. Indywidualne wymagania klienta: W przypadku projektów na zamówienie, projekt koncepcyjny uwzględnia również preferencje, potrzeby i życzenia klienta.

Projekt koncepcyjny wnętrz tworzy ogólną wizję przestrzeni i służy jako punkt wyjścia dla bardziej szczegółowych prac projektowych, takich jak rysunki techniczne, dobór konkretnych mebli czy wykończeń.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy to szczegółowy i kompleksowy plan, który stanowi podstawę do wdrożenia i realizacji projektu budowlanego lub projektu wnętrz. Jest to etap zaawansowany po projekcie koncepcyjnym, gdzie abstrakcyjne pomysły zostają przekształcone w konkretne rozwiązania techniczne i konstrukcyjne. Projekt wykonawczy zawiera precyzyjne informacje niezbędne do budowy lub aranżacji, w tym:

 1. Rysunki techniczne: Dokładne rysunki, które przedstawiają wymiary, proporcje, układ przestrzeni oraz detale konstrukcyjne. Mogą to być plany pięter, przekroje, elewacje, szczegółowe rysunki instalacji, itp.
 2. Specyfikacje materiałów: Lista materiałów, które zostaną użyte w projekcie wraz z ich parametrami technicznymi i ilościami.
 3. Szczegóły konstrukcyjne: Dokładne instrukcje dotyczące sposobu wykonania elementów konstrukcyjnych, np. fundamentów, ścian, stropów, schodów, etc.
 4. Detale wykończeniowe: Instrukcje dotyczące wykończenia wnętrz, włącznie z detalami dotyczącymi ułożenia podłóg, montażu okien, drzwi, detali dekoracyjnych, itp.
 5. Rozwiązania instalacji: Projekt instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i innych niezbędnych dla danej przestrzeni.
 6. Oświetlenie: Szczegółowy plan rozmieszczenia punktów świetlnych, opraw oświetleniowych oraz kontrolerów.
 7. Meble i wyposażenie: Specyfikacje dotyczące mebli na zamówienie, jeśli są częścią projektu, wraz z ich wymiarami i materiałami.
 8. Kosztorys: Przybliżone koszty realizacji projektu, uwzględniające materiały, roboty budowlane, wyposażenie i inne wydatki.
 9. Warunki techniczne: Wymagania techniczne i normy, jakie należy spełnić podczas realizacji projektu.
 10. Zezwolenia i regulacje: Wymagane dokumenty, pozwolenia oraz przepisy prawne, które trzeba przestrzegać podczas realizacji projektu.

Projekt wykonawczy ma na celu zapewnienie precyzyjnych informacji dla wykonawców, a także minimalizowanie ryzyka błędów i nieporozumień podczas procesu budowlanego lub aranżacji wnętrza. Jest to dokument kluczowy dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektu oraz przestrzegania norm i standardów branżowych.

Projekt „pod klucz”

Projekt „pod klucz” (ang. turnkey project) to kompleksowy projekt, w którym jedna firma lub podmiot jest odpowiedzialny za cały proces, od projektowania przez budowę do oddania gotowego produktu lub usługi klientowi. W ramach projektu „pod klucz”, klient otrzymuje gotowy produkt lub usługę, który może być od razu używany lub wykorzystywany, bez konieczności zaangażowania w szczegóły techniczne czy zarządzanie procesem.

Główne cechy projektu „pod klucz” to:

 1. Kompleksowość: Wszystkie etapy projektu, włącznie z planowaniem, projektowaniem, budową, instalacją i testowaniem, są zarządzane przez jedną firmę lub podmiot. To oznacza, że klient nie musi angażować się w nadzór nad poszczególnymi etapami.
 2. Odpowiedzialność: Firma wykonawcza jest odpowiedzialna za zapewnienie, że cały projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, w terminie i zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi.
 3. Gotowe rozwiązanie: Klient otrzymuje gotowy produkt, usługę lub obiekt, który jest przygotowany do użycia lub eksploatacji od razu po oddaniu. Na przykład w kontekście budowlanym projekt „pod klucz” oznacza oddanie budynku w pełni wykończonego i gotowego do użytkowania.
 4. Minimalne zaangażowanie klienta: Klient nie musi borykać się z detalicznymi aspektami projektu, takimi jak dobór materiałów czy nadzór nad pracami. To pozwala zaoszczędzić czas i zasoby klienta.
 5. Jedno źródło kontaktu: Klient komunikuje się tylko z jednym wykonawcą, co ułatwia proces komunikacji i zarządzania projektem.

Przykłady projektów „pod klucz” obejmują budowę fabryk, hoteli, biurowców, a także kompleksowych projektów wnętrz, w których firma projektująca i wykonawcza odpowiada za cały proces aranżacyjny od projektu do umeblowania i wykończenia.

Projekty „pod klucz” są popularne w sytuacjach, gdy klient chce zminimalizować swoje zaangażowanie w szczegóły techniczne projektu, chce oszczędzić czas i zasoby potrzebne do zarządzania procesem, oraz oczekuje gotowego produktu lub usługi w krótkim czasie.

Nadzór autorski

Nadzór autorski to usługa świadczona przez specjalistów (najczęściej architektów, inżynierów lub projektantów), polegająca na monitorowaniu i kontrolowaniu procesu realizacji projektu budowlanego lub aranżacyjnego w celu zapewnienia zgodności z założeniami projektowymi, normami oraz wysoką jakością wykonania. Nadzór autorski ma na celu zabezpieczenie interesów autora projektu oraz zapewnienie optymalnych warunków realizacji projektu.

Główne aspekty nadzoru autorskiego to:

 1. Zgodność z projektem: Nadzór autorski polega na regularnym sprawdzaniu, czy prace budowlane lub aranżacyjne są zgodne z projektem koncepcyjnym oraz projektami wykonawczymi.
 2. Jakość wykonania: Nadzór autorski obejmuje kontrolę jakości wykonanych prac, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wykończeniowym. Ma na celu zapewnienie, że prace są realizowane zgodnie z normami i standardami branżowymi.
 3. Terminowość: Nadzór autorski monitoruje postępy prac i upewnia się, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem oraz terminami ustalonymi w projekcie.
 4. Rozwiązywanie problemów: W przypadku pojawienia się problemów lub nieprzewidzianych sytuacji na budowie lub w trakcie aranżacji, osoba odpowiedzialna za nadzór autorski podejmuje działania mające na celu znalezienie odpowiednich rozwiązań.
 5. Koordynacja: Nadzór autorski może obejmować koordynację działań różnych podwykonawców i specjalistów zaangażowanych w projekt, aby zapewnić płynne i efektywne przebieg prac.
 6. Dokumentacja: Osoba wykonująca nadzór autorski prowadzi dokumentację dotyczącą postępu prac, zmian w projekcie, problemów napotkanych na drodze oraz podejmowanych działań naprawczych.

Nadzór autorski ma na celu zapewnienie, że finalny rezultat jest zgodny z wizją projektową, spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz jest dostarczony w określonym czasie. W praktyce, osoba odpowiedzialna za nadzór autorski działa jako „oczy projektu”, chroniąc interesy projektanta i dbając o prawidłowy przebieg procesu realizacyjnego.

Zastępstwo inwestorskie

Zastępstwo inwestorskie to usługa świadczona przez specjalistów lub firmy, które reprezentują interesy inwestora (klienta) w procesie realizacji projektu budowlanego lub inwestycyjnego. Osoba lub firma wykonująca zastępstwo inwestorskie działa w imieniu inwestora, zajmuje się nadzorem nad projektem i budową, oraz dba o osiągnięcie celów inwestycyjnych w sposób zgodny z założeniami i oczekiwaniami inwestora.

Główne zadania zastępstwa inwestorskiego to:

 1. Reprezentacja interesów: Osoba lub firma wykonująca zastępstwo inwestorskie działa jako pełnomocnik inwestora, reprezentując jego interesy w relacjach z wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami i innymi stronami zaangażowanymi w projekt.
 2. Nadzór nad projektem: Zastępstwo inwestorskie monitoruje przebieg prac, kontroluje zgodność z projektem oraz dba o terminowość i jakość realizacji.
 3. Zarządzanie finansami: Zastępstwo inwestorskie nadzoruje budżet projektu, monitoruje koszty oraz dokonuje płatności w imieniu inwestora.
 4. Zarządzanie dokumentacją: Osoba lub firma wykonująca zastępstwo inwestorskie zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją związaną z projektem, taką jak rysunki techniczne, umowy, protokoły, itp.
 5. Rozwiązywanie problemów: Zastępstwo inwestorskie podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów lub sytuacji kryzysowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.
 6. Komunikacja: Osoba lub firma wykonująca zastępstwo inwestorskie utrzymuje regularną komunikację z inwestorem oraz wszystkimi zaangażowanymi stronami, zapewniając przepływ informacji.
 7. Koordynacja działań: Zastępstwo inwestorskie może również koordynować prace różnych podwykonawców i specjalistów zaangażowanych w projekt, aby zapewnić efektywny przebieg prac.

Zastępstwo inwestorskie ma na celu odciążenie inwestora od detalicznych aspektów realizacji projektu oraz zapewnienie profesjonalnej kontroli nad procesem, w celu osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Usługa ta pozwala inwestorowi skupić się na strategicznych decyzjach i ogólnym nadzorze nad projektem, jednocześnie mając pewność, że jego interesy są skutecznie reprezentowane i realizowane.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski to proces ścisłego monitorowania i kontroli realizacji projektu budowlanego lub inwestycyjnego w imieniu inwestora (klienta). Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie zgodności procesu realizacji z założeniami projektowymi, terminami, jakością oraz budżetem, a także identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów i ryzyk.

Podstawowe aspekty nadzoru inwestorskiego to:

 1. Monitorowanie: Stała obserwacja postępów prac, wykonania i terminów w projekcie. Nadzór inwestorski śledzi, czy prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem i planem.
 2. Kontrola jakości: Sprawdzanie jakości wykonanych prac i porównywanie ich z normami oraz standardami branżowymi. Nadzór inwestorski dba o to, aby jakość była zgodna z oczekiwaniami inwestora.
 3. Zgodność z projektem: Nadzór inwestorski monitoruje, czy prace są zgodne z projektem koncepcyjnym i projektem wykonawczym oraz czy wszelkie zmiany są dokumentowane i zatwierdzane przez inwestora.
 4. Koordynacja: Koordynowanie działań różnych podwykonawców i specjalistów zaangażowanych w projekt, aby zapewnić płynność procesu oraz efektywną współpracę.
 5. Raportowanie: Regularne raportowanie postępów prac, problemów napotkanych na drodze, podejmowanych działań naprawczych oraz aktualizacja inwestora na bieżąco.
 6. Rozwiązywanie problemów: Identyfikacja i analiza problemów oraz szybkie reagowanie na nie, aby uniknąć opóźnień i niepożądanych skutków.
 7. Zarządzanie ryzykiem: Analizowanie potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z projektem oraz podejmowanie działań zapobiegawczych lub korygujących.
 8. Kontrola budżetu: Nadzór inwestorski dba o to, aby prace były realizowane zgodnie z ustalonym budżetem, identyfikując ewentualne odchylenia i nieprzewidziane koszty.
 9. Zatwierdzanie płatności: Śledzenie kosztów i płatności w projekcie oraz zatwierdzanie płatności za wykonane prace w oparciu o osiągnięte postępy.

Nadzór inwestorski ma na celu zapewnienie, że inwestycja jest realizowana zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami inwestora oraz że finalny rezultat jest zgodny z projektem, terminami i budżetem. Osoba lub firma wykonująca nadzór inwestorski działa jako przedstawiciel inwestora, chroniąc jego interesy i dbając o efektywną i zgodną z planem realizację projektu.