Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

W dniu 16 stycznia 2015 posłowie przyjęli nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni. Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu. Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże wolnostojące i ganki do 35 m2, parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m2, szamba do 10 m3., baseny i oczka wodne do 50 m2 (dotychczas do 30 m2). Ponadto zgodnie z nowelizacją zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.
(informacja ze strony www.sejm.gov.pl)

Ostatnio głośno jest o proponowanych zmianach w prawie budowlanym, najbardziej dyskutowaną kwestią jest zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku budowy lub rozbudowy budynków jednorodzinnych. W przypadku inwestycji nie oddziałujących poza obszar własnej działki zamiast pozwolenia na budowę Starostwo przyjmować będzie zgłoszenie robót budowlanych. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Powyższe zmiany nie oznaczają braku konieczności opracowania projektu budowlanego zgodnego w formie z rozporządzeniem, oznacza jedynie zmianę procedury wydawania zgody przez starostwo. W obecnej sytuacji prawnej urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po nowelizacji czas ten ma skrócić się teoretycznie do 30 dni. Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia będzie to oznaczać milczącą zgodę i pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywane jest także zniesienie obowiązku załączania zapewnień dotyczących dostawy wody i elektryczności oraz konieczności uzyskania zgody zarządcy drogowego na lokalizację zjazdu.

Czy proponowane zmiany ułatwią życie inwestorom i projektantom? Czas pokaże.