Odrolnienie działki -kiedy należy wyłączyć działkę z produkcji rolnej?

utworzone przez: MM Studio | 26 września 2014 | | 0 komentarzy

Podczas planowania inwestycji budowy domu lub innego budynku, należy sprawdzić czy nasza działka nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Taki obowiązek powstaje w sytuacji kiedy nasza działka jest wpisana w ewidencji gruntów jako rolna. Jeżeli tak jest, to także w wypisie zawarta jest informacja na temat klasy gruntu. W Polsce obowiązują następujące klasy gruntów:

Klasa I – gleby orne najlepsze

Klasa II – gleby orne bardzo dobre

Klasa III a – gleby orne dobre

Klasa III b – gleby orne średnio dobre

Klasa IV a – gleby orne średniej jakości, lepsze

Klasa IV b – gleby orne średniej jakości, gorsze

Klasa V – gleby orne słabe

Klasa VI – gleby orne najsłabsze

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej składa się w wydziale rolnictwa i środowiska i gospodarki starostwa powiatowego właściwego dla danego położenia naszej działki.

do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy

-wypis z rejestru gruntów z  kopią  mapy ewidencyjnej

-dokument potwierdzający własność działki

-kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania wraz z  zaznaczonym terenem przeznaczonym do  wyłączenia z produkcji rolnej

Wyłączeniu podlega zazwyczaj część działki, która przeznaczona jest do trwałej zabudowy

Wysokość opłaty za odrolnienie gruntów składa się z: należności i opłaty rocznej. Opłaty te określane są w decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Wysokość opłat reguluje art. 12-12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

Z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych zwolnione są osoby, które przeznaczą:

-do 0,05 ha – na budynek jednorodzinny;

-do 0,02 ha – na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Obowiązek wniesienia opłat powstaje w dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od chwili, w której decyzja o wyłączeniu stała się ostateczna. Opłatę roczną za dany rok wnosi się natomiast w terminie do 30 czerwca tego roku

 

Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy