Nowelizacja Prawo Budowlane

utworzone przez: MM Studio | 18 kwietnia 2015 | | 0 komentarzy

Nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 20 lutego 2015 r. Nowelizacja „zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym” – cytat ze strony Prezydenta RP
Prezydent podpisał nowelizację 16 marca.
Przewidywane jest ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć, uelastycznienie procedur
Nowelizacja rozszerza katalog obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak do tej pory – uzyskanie pozwolenia na budowę.
Zgłoszeniu podlegać będą min: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.
Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt. 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy