Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – konieczne po zakończeniu budowy.

utworzone przez: MM Studio | 6 grudnia 2014 | | 0 komentarzy

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ( w skrócie: świadectwo energetyczne)

Po zakończeniu budowy przed oddaniem budynku do użytkowania wymagane jest sporządzenie tzw świadectwa energetycznego.

Świadectwo takie opisuje wartość  zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ( w skrócie EP) i energię końcową ( w  skrócie EK) w skali roku. Energia pierwotna uwzględnia straty powstałe przy jej produkcji i przesyłaniu. Jednostką wyliczeń jest kWh/m²/rok. Świadectwo takie ważne jest przez 10 lat.

Osoby uprawnione do wykonywania świadectw zgodnie z obowiązującą ustawą:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. ukończyła co najmniej studia magisterskie

albo inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

4. osiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jakie obiekty  potrzebują sporządzenia świadectwa energetycznego:

-Mieszkanie

-Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową

-Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.

-Budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 . W takich obiektach świadectwo powinno być umieszczone przy głównym wejściu.

-Budynek po wykonanej  modernizacji przez którą zmieniła się charakterystyka cieplna budynku

Obiekty przy których nie jest wymagane świadectwo energetyczne:

-Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Budynki kultu religijnego

-Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

-Budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej

-Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok

-Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000888+2014%2410%2403&min=1

 

 

Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy